NIAZ.png
 
vipkwadraat.jpg

Kwaliteitsborging

NIAZ-accreditatie

Vanuit de missie van het ziekenhuis stellen we de verstrekking van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg op een professionele, veilige en duurzame wijze en met een warm hart voorop. Accreditatie is hét middel bij uitstek om ziekenhuisbreed kwaliteit in de zorg kenbaar te maken en te bevorderen, met als ultiem doel de best mogelijke zorg aan te bieden aan iedere patiënt. Essentiële voorwaarden voor het behalen van een ziekenhuisbrede accreditatie zijn: de aanwezigheid van aantoonbare verbetercultuur én borging van de doorgevoerde verbeteracties, prioritering van de veiligheid van patiënten, bezoekers, medewerkers en omgeving en de inrichting van de (zorg-)processen die leiden tot verantwoorde zorg.

Door de verschillende besluitvormingsorganen van het ziekenhuis (Raad van Bestuur, Directiecmoité en Medische Raad) werd beslist voor een NIAZ-accreditering van het ziekenhuis. NIAZ staat voor Nederlands Instituut voor Accreditering van de Zorg. Het AZ Nikolaas heeft gekozen voor het NIAZ 3.0 Qmentum normenkader, dewelke de leidraad vormt voor de gehele organisatie om het kwaliteitssysteem binnen het ziekenhuis verder uit te bouwen.

Na de audit in oktober 2017 behaalde het AZ Nikolaas de monsterscore van 99%. Dit kwaliteitsniveau wensen we nu te borgen tot een volgende accreditatie.

Het Vlaams Indicatorenproject

Binnen AZ Nikolaas vinden we het belangrijk transparant te zijn wanneer het aankomt op kwaliteit. Net als vele andere ziekenhuizen werkt AZ Nikolaas mee aan het Vlaams Indicatorenproject (VIP²). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Overheid, ICURO, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse vereniging van hoofdartsen met als doel een meer transparante gezondheidszorg waarbij patiënten correcte en objectieve informatie krijgen.

Op verschillende momenten doorheen het jaar worden bij ziekenhuizen metingen van zogenaamde 'indicatoren' uitgevoerd. Een kwaliteitsindicator is een welbepaald, goed omschreven onderdeel van kwaliteit dat meetbaar is. Met zo'n indicator kunnen facetten van de kwaliteit worden gemeten en uitgedrukt worden in een cijfer. Indicatoren doen echter geen uitspraken over de algemene, globale kwaliteit in een ziekenhuis omdat ze per definitie gericht zijn op een afgebakend aspect.

Dagziekenhuis AZ Nikolaas kende een gemiddelde patiëntentevredenheidsscore van 8.7 waarin onze sterktes informatieverstrekking door de arts, onderzoeken op één dag, goed samenwerkende medewerkers en respecteren van de privacy ervoor gezorgd hebben dat deze score hoog ligt. Zoals steeds worden er verbeteractieplannen opgemaakt voor de onderdelen die we graag zouden optimaliseren.

Spreek gerust een medewerker van AZ Nikolaas aan om u meer toelichting te geven omtrent het kwaliteitsbeleid binnen het ziekenhuis.